Merverdiavgift ǀ Fast eiendom – nye momsregler fra 1. juli 2014

Nyhetsbrev

Utgangspunkt

Utleie av fast eiendom er ikke merverdiavgiftspliktig. Ved utleie til bruk i avgiftspliktig næringsvirksomhet, og til ulike typer offentlig virksomhet som produserer ikke avgiftspliktige tjenester, er det valgfritt om denne utleievirksomheten skal defineres som merverdiavgiftspliktig eller ikke. Etter gjeldende avgiftsregler må det søkes særskilt for å bli frivillig registrert i merverdiregisteret for utleie av eiendom. Virkningstidspunktet for en slik registrering, er den oppgavetermin hvor elektronisk søknad ble loggført som godkjent i mottakssentral eller tidspunktet hvor ordinær papirsøknad ble postlagt.

Økonomiske virkninger

Årsaken til at mange utleiere ønsker å klassifisere sin utleievirksomhet som merverdiavgiftspliktig, er den økonomiske fordelen av å kunne fradragsføre inngående merverdiavgift på kostnader til oppføring, drift og vedlikehold av eiendommen(e). Etter innføringen av ordningen med frivillig registrering for utleie av eiendom i 2001, har det oppstått en del saker, med svært urimelige utfall. Blant annet har endel virksomheter som har fått refundert inngående merverdiavgift på oppføringskostnader mv., senere blitt pålagt å tilbakebetale den refunderte avgiften til staten, fordi de ikke har kjent til den særskilte søknadsplikten for å bli frivillig registrert for utleie av eiendom. I andre saker har virksomheten vært kjent med kravet om å søke særskilt, men ikke med de strenge fristreglene som gjelder. Et illustrerende eksempel er Høyesteretts dom i Rt. 2010 s. 1131 i «Bryggeriparksaken», hvor spørsmålet var om det kunne kreves fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til oppføring av utleieobjektet, som var pådratt før tidspunktet for frivillig registrering. Høyesterett kom frem til at selskapet ikke hadde rett til fradrag for inngående avgift på oppføringskostnadene, idet søknad om frivillig registering var innsendt 9 dager for sent. Noen av de negative økonomiske virkningene av regelverket om frivillig registrering, ble redusert med innføringen av justeringsregler inngående merverdiavgift på kapitalvarer, med virkning fra 1.1.2008. For tilfeller hvor søknad om frivillig registrering er for sent fremsatt, er det i forvaltningspraksis åpnet for refusjon av merverdiavgift på oppføringskostnadene etter justeringsreglene, med inntil 1/10 årlig, fordelt over en 10 årsperiode.

Unntak fra søknadsplikten – innføres fra 1. juli 2014

For å unngå urimelige virkninger av regelverket, er det vedtatt å oppheve kravet om søknad om frivillig registrering, for virksomheter som allerede er ordinært registrert i merverdiregisteret. Fra 1. juli 2014 vil det være tilstrekkelig for slike virksomheter, at de «har tatt et synlig og etterprøvbart valg» for å anse utleien som merverdiavgiftspliktig. Virksomheten må i så fall oppfylle vilkårene for frivillig registrering for utleie av fast eiendom, og opptre i samsvar med vilkårene. For eksempel må det kunne dokumenteres at leietaker bruker arealene i avgiftspliktig virksomhet, utleier må fakturere leien med tillegg for utgående merverdiavgift, og leiekontrakter som gir utleier en rett til å oppkreve merverdiavgift på leievederlaget må være inngått. Selv om kravene til formell søknad om frivillig registrering for utleie av fast eiendom oppheves med virkning fra 1. juli 2014 for denne gruppen av virksomheter, følger det av forarbeidene til de nye bestemmelsene, at det er ønskelig at også disse aktørene fortsatt melder fra til skattekontoret om sine valg. Å følge denne oppfordringen fra skattemyndighetenes side, vil redusere risikoen for endringssaker hvor det oppstår tvil om det er «tatt et synlig og etterprøvbart valg». Utvidet frist for frivillig registrering – innføres gradvis fra 1. juli 2014 For å unngå urimelige virkninger av regelverket for utleie av fast eiendom, som blant annet følger av «Bryggeriparksaken», er det videre vedtatt å endre fristen for å «søke» eller «tilkjennegi» at utleien er merverdiavgiftspliktig til 6 måneder. Med disse nye reglene åpnes det for å definere utleie av fast eiendom som merverdiavgiftspliktig med tilbakevirkende kraft, med virkning fra og med oppgaveterminen som utløp de siste 6 månedene før: • søknad på papir ble postlagt, eller • elektronisk søknad ble loggført som godkjent, eller • «avgiftsbehandling av leieforholdet ble tilkjennegitt». Konsekvensen av at merverdiavgiftsplikten for utleie av eiendom gis tilbakevirkende kraft, er at det fra samme tidspunkt oppnås fradragsrett for inngående avgift på oppføringskostnader mv.

Betydningen av lovendringene for allerede verserende saker

Lovendringene får betydning med virkning fra 1. juli 2014.

For feil som er begått etter reglene som gjaldt frem til 30. juni 2014, er lovendringene som utgangspunkt uten betydning. Virksomheter som er presentert for merverdiavgiftskrav, vedrørende for tidligere momsterminer, må derfor forholde seg til regelverket før 1. juli 2014.

Stikkord