Skatt ǀ dom av Norges Høyesterett

Nyhetsbrev

Saken gjaldt spørsmål om beregning («oppgrossing») av brutto skattepliktig inntekt, for en arbeidstaker som med norsk arbeidsgiver, hadde inngått en nettolønnsavtale for arbeid i utlandet. Skattyter hadde tapt saken for tingretten og lagmannsretten, og vant frem i Høyesterett.

Saksforholdet

Bakgrunnen for saken var et arbeidsforhold i Qatar, for en tidsperiode som oversteg et år. En norsk arbeidstaker hadde arbeidet i Qatar, for Norsk Hydro ASA. Lønnsinntekten var ikke skattepliktig til Qatar. Etter norsk rett var inntekten i utgangspunktet skattepliktig, men falt inn under ettårsregelen i skatteloven § 2-1 (10). Dette innebar at norsk inntektsskatt kunne kreves nedsatt til kr 0. Etter nettolønnsavtalen som var inngått, skulle arbeidsgiver betale eventuelle skatter og avgifter for arbeidstakeren. Verdien av dette var å anse som en skattepliktig fordel for arbeidstaker. Netto utbetalt lønnsinntekt måtte derfor omberegnes til brutto lønnsinntekt, for å finne riktig beregningsgrunnlag for skatter og avgifter. Spørsmålet var om oppgrossingen eller omberegningen skulle skje kun for de skatter og avgifter, som arbeidsgiver faktisk var forpliktet å betale, eller om det skulle ses bort fra skattenedsettelsen iht. ettårsregelen, slik at oppgrossingen skulle inkludere en hypotetisk beregnet alminnelig inntektskatt og toppskatt. Hvordan oppgrossing skulle skje hadde betydning for beregningsgrunnlag og omfang av plikten til å betale trygd-/arbeidsgiveravgift i Norge. Arbeidstaker hadde frivillig medlemskap i den norske folketrygden.

Flertallets syn

Et flertall på tre dommere ga skattyter medhold, og konkluderte med at "oppgrossing" kun skulle inkludere de skatter og avgifter som arbeidsgiver faktisk var forpliktet til å betale i Norge.

Våre kommentarer

Dommen er prinsipiell og av betydning for skattytere hvor det inngås nettolønnsavtaler med arbeidstakere utsendt for å arbeide i utlandet. Dommen innebærer at skatteetaten på dette området har praktisert reglene feil. For virksomheter som tidligere har hatt ansatte på utenlandsoppdrag, kan dommen gi grunnlag for å fremme krav om endringer.

Stikkord